Zapraszamy na III FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK MOŁTAJNY 2016

Regulamin III Festiwalu Kolęd i Pastorałek Mołtajny 2016

Organizator:
Zespół Szkół w Mołtajnach, którego reprezentantem jest Dyrektor  -Anna Smakosz.

Adres: Mołtajny 1,11-410 Mołtajny,

adres email spmoltajny@wp.pl

Grupy wiekowe:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie gminy Barciany.

Warunki uczestnictwa:
1. Do udziału w konkursie należy przygotować jeden utwór (kolędę lub pastorałkę w języku polskim, angielskim, rosyjskim lub ukraińskim). Czas prezentacji nie powinien przekraczać
4 minut.

2. Podczas konkursu każdy wykonawca prezentować będzie utwory wpisane w karcie zgłoszenia.

3. Podczas prezentacji konkursowych, w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 10:00 w Świetlicy w Mołtajnach , wykonawcy mogą korzystać z akompaniamentu lub podkładu muzycznego.

4. Dostarczenie karty zgłoszenia i podkładu muzycznego na płycie cd do 12 stycznia 2016r. na adres organizatora konkursu.


Kategorie konkursu:

1. Oddział przedszkolny.

2. I etap edukacyjny ( klasy I –III szkoły podstawowej).

3. II etap edukacyjny ( klasy IV –VI szkoły podstawowej).

4. III etap edukacyjny ( klasy I –III gimnazjum).

Każda szkoła może wytypować ogółem po 3 solistów i 3 zespoły (zespoły liczące nie więcej niż 5 osób).

Ocena prezentacji:

1.Oceny programu i poziomu wykonawczego solistów i zespołów dokona jury powołane przez organizatora.
Ocenie podlegać będzie:

-dobór repertuaru,

-poziom wykonania,

-zgodność formy kolędowania z tradycją,

-oryginalność przy doborze utworu.

2.Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji występów oraz do wykorzystywania nagrań
 i zdjęć wykonanych podczas konkursu w celach promocyjnych . Wypełnioną kartę zgłoszenia i podkład muzyczny  należy przesłać do 12 stycznia 2016 roku na adres organizatora konkursu.

Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Dodatkowych informacji udziela p. Krystyna Bućko pod nr tel. 89 753 20 07.

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA I RODZICA

 

Niniejszym oświadczam, że:

· Zgodnie z ustawą z dni z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców przez

Zespół Szkół w Mołtajnach w związku z organizacją III Festiwalu Kolęd i Pastorałek Mołtajny 2016.

· Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i mojego dziecka przez Zespól Szkół w Mołtajnach do promowania działań związanych z realizacją III Festiwalu Kolęd i Pastorałek Mołtajny 2016.

 

 

.............................................................                    .............................................................

            Imię i nazwisko dziecka                                             Data i podpis rodziców

 Karta zgłoszenia do III Festiwalu Kolęd i Pastorałek Mołtajny 2016

1.Imię i nazwisko solisty/nazwa zespołu

..............................................................................................................................................................................................

2.Instytucja delegująca (adres, telefon, e-mail)

……………………………………………………………………………………………………..........................................................

 3.Instruktor/opiekun (imię, nazwisko, telefon, e-mail)

…………………………………………………………………………………........................

  4.Grupa wiekowa

1. Oddział przedszkolny SOLISTA ZESPÓŁ *właściwe zaznaczyć

2. I etap edukacyjny ( klasy I –III szkoły podstawowej) SOLISTA ZESPÓŁ *właściwe zaznaczyć

3. II etap edukacyjny ( klasy IV –VI szkoły podstawowej) SOLISTA ZESPÓŁ *właściwe zaznaczyć

4. III etap edukacyjny ( klasy I –III gimnazjum) SOLISTA ZESPÓŁ *właściwe zaznaczyć

W przypadku zespołów o dużej rozpiętości wiekowej proszę zaznaczyć grupę wiekową, w której jest większość członków zespołu.

 

5.Liczba osób w zespole

…………………………………………………………………………

 

 

 

 6.Tytuły utworu zgłoszonego do konkursu

 

..................................................................................................... czas ............................

 

7. Potrzeby techniczne

 

................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami bez skrótów i uproszczeń!

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133/97 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych przez Zespół Szkół w Mołtajnach oraz na bezpłatne wykorzystanie nagrań audio i wideo oraz zdjęć wykonanych podczas trwania konkursu.

 .............................................................                     .............................................................

            Imię i nazwisko dziecka                                         Data i podpis rodziców

 

 

 

Komentarze