KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MOŁTAJNACH NA LATA 2010 - 2015

„Czyń, co widzisz”
”Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Mołtajny, wrzesień  2010 r.

 

 

Dnia 17 czerwca 2010 roku Rada Gminy Barciany, po odbyciu wcześniejszych rozmów ze środowiskiem lokalnym, podjęła decyzję o utworzeniu z dniem 1 września 2010 roku Zespołu Szkół w Mołtajnach. Placówka powstała na bazie dotychczasowej szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym i klasy szóstej jako klasy I gimnazjum. Środowisko szkolne wspólnie wypracowało misję i wizję oraz koncepcję pracy Zespołu Szkół w Mołtajnach.

WIZJA

Nasza placówka funkcjonuje na zasadzie partnerstwa i równouprawnienia. Popieramy działania wspierające proces uczenia się. Zapewniamy warunki
do samorealizacji i pełnego rozwoju osobowego ucznia i jego bezpieczeństwa. Dbamy o wzajemny szacunek i twórczą atmosferę. Dążymy, aby uczeń naszej
szkoły był odpowiedzialny, kulturalny, by właściwie funkcjonował w domu i szkole,
aby pozytywnie postrzegał zmieniający się świat i miał szeroki krąg zainteresowań. Tworzymy szkołę bez przemocy, agresji i nałogów.

 

MISJA

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych nauczycieli, którzy stawiają sobie wysokie wymagania przyczyniające się do kompleksowej realizacji celów i zadań naszej placówki. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności oraz właściwe postawy moralne, rodzinne, społeczne i obywatelskie. Zapewniamy wszechstronny rozwój ucznia. Dbamy o opiekę i bezpieczeństwo, wspomagamy rodziców w procesie wychowywania. Uczymy szacunku do Ojczyzny, dziedzictwa kulturowego kraju
i regionu. Uwrażliwiamy uczniów na piękno otaczającej natury.

 


Cel główny:

Dążenie do osiągnięcia wysokich standardów kształcenia, wychowania i opieki Zespołu Szkół w Mołtajnach w celu właściwego przygotowania młodego człowieka
do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w dorosłym życiu.

Zespół Szkół w Mołtajnach:
1.   Działa dla potrzeb i we współpracy ze środowiskiem lokalnym.
2.   Zapewnia szeroką ofertę edukacji, skutecznie przygotowuje do kolejnych etapów    kształcenia.
3.   Kreuje postawy i zachowania w oparciu o wybrane wzorce osobowe ludzi nauki, sztuki i Kościoła:
-    Ojca Świętego Jana Pawła II, największego z rodu Polaków, najwyższego autorytetu.


§ 1. Obszary

I. STRUKTURA
    Zespół Szkół w Mołtajnach jest prowadzony przez Gminę  Barciany, organem nadzorującym jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
W skład Zespołu wchodzą:
-    Szkoła podstawowa ( wraz z oddziałem przedszkolnym)
-    Gimnazjum.


II. KSZTAŁCENIE
     Zespół Szkół posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zapewniającą wysoki poziom kształcenia  na każdym etapie edukacyjnym, który daje dzieciom i młodzieży  możliwość kontynuowania nauki w wybranych przez siebie szkołach.

Co roku podnosimy wynik sprawdzianów zewnętrznych: trzecioklasistów
i szóstoklasistów szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.


III. WYCHOWANIE
    Wychowanie jest oparte o program wychowawczy, uwzględniający ścisłą współpracę szkoły z rodziną, Kościołem i instytucjami wspierającymi nasz rozwój. Samorząd Uczniowski odgrywa szczególną rolę w procesie wychowawczym.

IV. OPIEKA
Uczniowie są objęci opieką stosownie do indywidualnych potrzeb. Szczególną troską otacza się wychowanków z deficytami rozwojowymi oraz sprawiającymi trudności wychowawcze. Zatrudniamy pedagoga i psychologa.
W Zespole Szkół działa świetlica szkolna, zapewnione są dowozy, uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej – obiadu dwudaniowego. Poza tym realizujemy programy rządowe: „warzywa i owoce w szkole” i  „szklanka mleka”.

V. BAZA
Zespół Szkół funkcjonuje w rozbudowanym i nowocześnie wyposażonym obiekcie,

położonym w najbardziej malowniczym miejscu wsi, nad Jeziorem Arklickim.

Uczniowie korzystają z dobrej bazy dydaktycznej.

VI. ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
Pracownicy  niepedagogiczni zapewniają właściwe warunki pracy szkoły i fachową, uprzejmą obsługę.

VII. ZARZĄDZANIE
Dyrektor sprawnie zarządza szkołą, zapewniając jej ciągły rozwój, dba o właściwą współpracę ze środowiskiem lokalnym i zewnętrznym, pozyskuje sponsorów, promuje szkołę na szczeblu międzynarodowym.


 

§ 2.
Zadania

ZADANIA DO REALIZACJI  I  TERMINY
I. STRUKTURA
1.    Prowadzenie szkoły, organizacja egzaminów na zakończenie cyklu kształcenia:
a.    oddział przedszkolny – diagnoza wstępna, obserwacja pedagogiczna,

b.    I etap edukacyjny – sprawdzian zewnętrzny „ trzecioteścik”,
c.    II etap edukacyjny – sprawdzian szóstoklasistów,

d.   gimnazjum - egzamin gimnazjalny,
w/g kalendarza CKE
2.    Kontynuowanie wdrażania reformy oświaty od 1 września 2009 r.


II. KSZTAŁCENIE
1.    Pozyskanie wykwalifikowanej kadry.
2.    Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży i CKE  w Warszawie pod kątem sprawdzianu trzecioklasistów i szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego;
a.    wykonywanie zadań egzaminatora OKE, w miarę potrzeb
b.    korzystanie ze szkoleń dla egzaminatorów i nauczycieli,
c.    zdobycie certyfikatów egzaminatora OKE z przedmiotów: matematyka.
3.    Przygotowanie uczniów do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego każdego roku:
a.    wewnątrzszkolne sprawdziany i egzaminy diagnozujące i próbne,
b.    próbne egzaminy we współpracy z OKE, WSiP, OBUT i innymi instytucjami,

c.    sprawdziany kompetencji na zakończenie danej klasy.

 

III. WYCHOWANIE
1.    Budowanie rocznych planów oddziaływań wychowawczych w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny - każdego roku.
2.    Rozwijanie samorządności szkoły w oparciu o dobre tradycje SU - praca ciągła.
3.    Podejmowanie działań wychowawczych:
a.    organizacja świąt narodowych, patriotycznych, kościelnych
b.    ślubowanie klas pierwszych,
c.    organizacja uroczystości szkolnych i lokalnych,
d.    prowadzenie kroniki szkoły,

e.    podejmowanie różnorodnych działań promujących szkołę na zewnątrz.IV. OPIEKA
1.    Stwarzanie uczniom z deficytami rozwojowymi właściwych warunków nauki - według potrzeb
a.    zajęcia wyrównawcze - w miarę potrzeb
b.    nauczanie indywidualne - w miarę potrzeb.
2.    Działalność pedagoga szkolnego i psychologa - praca ciągła.
3.    Rozwijanie form pracy świetlicy - praca ciągła.
4.    Diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie opieki i wychowania - praca ciągła.
5.    Zapewnienie uczniom posiłków w stołówce Zespołu Szkół w Mołtajnach - każdego roku.
6.    Realizacja programu profilaktycznego Zespołu Szkół - każdego roku.   

V. BAZA
Baza szkoły jest systematycznie remontowana i unowocześniana, zakupujemy pomoce dydaktyczne w miarę posiadanych środków finansowych, dokonujemy wszelkich starań, by  otoczenie szkoły  było atrakcyjne i estetyczne.


VI. ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
1.    Uzupełnienie kadry obsługi szkoły o 1 etat -  w miarę rozwoju szkoły ( kolejne klasy gimnazjalne) i możliwości finansowych.

VII. ZARZĄDZANIE
1.    Reorganizacja szkoły – powołanie Zespołu Szkół w Mołtajnach od 1 września 2010 roku, rozwój placówki.
2.    Systematyczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego i wykorzystanie wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły - każdego roku.
3.    Promocja szkoły poprzez wycieczki, imprezy, media, eksponowanie wysokich wyników kształcenia i dobrych wzorów wychowawczych - praca ciągła.

§ 3.
Standardy

I. Standardy kształcenia i wychowania w Zespole Szkół w Mołtajnach

”Wychowanie, to rzecz poważna, musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością”
                                                                                                                              Arystoteles

Wykształcić człowieka o wszechstronnej wiedzy i umiejętnościach, który będzie miał możliwość rozwinąć swoje talenty i szczególne zainteresowania umożliwiające podjęcie właściwie wybranego kierunku dalszego kształcenia.
Wykształcić człowieka, którego wiedza ogólna i umiejętności językowe pozwolą
mu na swobodne i operatywne funkcjonowanie w społeczeństwach obcojęzycznych.
Wykształcić człowieka o twórczej postawie w obliczu postępujących zmian
we współczesnym świecie, rozumiejącego obecne problemy i zagrożenia cywilizacyjne, umiejącego mądrze korzystać ze zdobyczy nauki i techniki.
Wykształcić człowieka znającego zasady racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną, uwarunkowane systematycznym uprawianiem różnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
Wykształcić człowieka światłego o rozbudzonych potrzebach korzystania z dóbr kultury, który jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w społecznym życiu kulturalnym.
Wychować człowieka prawego, wrażliwego, o wyraźnie ukształtowanej postawie moralnej opartej na chrześcijańskim systemie wartości, szanującego prawo
do wolności drugiego człowieka, lecz jednocześnie rozumiejącego, że tolerancja
nie jest bezkrytyczną akceptacją i zachwycaniem się wszelką „innością”.
Wychować patriotę i dobrego obywatela, który kocha ojczyznę i będzie zdolny
do służenia jej w środowisku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, właściwie korzystając z dóbr demokracji i dziedzictwa narodowego.
Wychować dobrego kolegę, przyjaciela, który potrafi życzliwie i uczciwie postępować wobec innych.
Wychować człowieka, który potrafi właściwie kierować swoim dorosłym życiem,
bez kompleksów, wewnętrznych zahamowań, dojrzałego emocjonalnie, który czuje potrzebę ciągłego bogacenia swego życia wewnętrznego i potrafi wyzwalać potrzeby wyższe jako warunek samorozwoju.

II. Standardy kształcenia, wychowania i opieki w Gimnazjum

”Prawdziwie wielkim jest ten, kto się chce czegoś nauczyć”
                                                                            Jan Paweł II, Łowicz 1999 r.

Zadania w zakresie kształcenia:
1.    Umożliwienie zdobycia wykształcenia - gruntowna wiedza ze wszystkich przedmiotów przygotowująca ucznia do kolejnego etapu kształcenia.
2.    Nauczenie poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, dążenie
do poszanowania języka ojczystego, przywrócenie mu najwyższej rangi.
3.    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
4.    Nauczenie samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł informacji, stosowanie umiejętności posługiwania się najnowszymi technikami zdobywania informacji.
5.    Nauczenie wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
6.    Nauczenie sprawnego posługiwania się językiem obcym.

” Per aspera ad astram.” (Przez trudy do gwiazd.)

Zadania w zakresie wychowania:
1.    Wychowanie patriotyczne oparte na tradycji narodu, chrześcijaństwa, regionu
 i gminy:
-    kształtowanie poczucia przynależności do „Małej Ojczyzny”
-    aktywne postawy i działania na rzecz wsi, gminy, regionu, Polski
-    kreatywne podejście do życia społecznego, gospodarczego i politycznego
2.    Kształtowanie właściwych postaw wobec siebie, rodziny, społeczeństwa, kultury regionu i jego przyrody.
3.    Kształtowanie postaw prorodzinnych, przygotowanie do podjęcia własnego życia rodzinnego.
4.    Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie (klasa, rodzina, szkoła, itd.), rozwijanie samorządności i współżycia z innymi.
5.    Kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne.
6.    Prowadzenie zdrowego trybu życia i jego promowanie wśród kolegów.
7.    Kształtowanie osobowości wychowanka, by:
-    miał poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości intelektualne
-    był odpowiedzialny za siebie i innych, za swoje czyny i słowa
-    posiadał wysoką kulturę osobistą i kulturę słowa
-    lubił pracować, znał wartość pracy i miał szacunek dla ludzi pracy
-    był systematyczny i wytrwały w dążeniu do celu
-    był prawy, prawdomówny i krytyczny wobec poglądów innych ludzi, szczególnie kolegów
-    miał twórczą, odkrywczą postawę wobec nauki szkolnej
-    poszukiwał duchowych wartości życia - dobra, prawdy i piękna
-    miał potrzebę doskonalenia swojego charakteru
-    był tolerancyjny wobec innych ludzi i ich poglądów, ale nigdy wobec przejawów zła, chamstwa i arogancji
-    miał system wartości oparty na chrześcijaństwie.

”Gdzie jest zbyt dobrze, tam nie może być bezpiecznie.”

Zadania w zakresie opieki:
1.    Stworzenie przyjaznych, bezpiecznych, korzystnych dla zdrowia warunków edukacji.
2.    Poszanowanie praw dziecka i ucznia.
3.    Stworzenie warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego dla każdego dziecka.
4.    Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w stosunku do uczniów szkół miejskich (dostęp do instytucji kultury, rozwijanie sportu, itd.)
5.    Dawanie dobrych wzorów do naśladowania przez uczniów.

Cele priorytetowe:

Najważniejsze cele działania Zespołu Szkół w Mołtajnach:

1.      wspieranie każdego ucznia w osiąganiu sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości,

2.      motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad sobą oraz odkrywania swoich talentów i rozwijania zainteresowań,

3.      współpraca z rodzicami na rzecz kształtowania u uczniów pozytywnych cech, a szczególnie odpowiedzialności i szacunku wobec drugiego człowieka,

4.      wspieranie rodziny w zakresie wychowania i opieki,

5.      promowanie wartości głoszonych przez Jana Pawła II,

6.      zapewnienie bezpieczeństwa.

Absolwent naszej szkoły

1)       potrafi sprostać wyzwaniom współczesnego świata,

2)   dobrze funkcjonuje we współczesnym społeczeństwie,

3)   dba o zdrowie swoje i innych,

4)   żyje w zgodzie z naturą,

5)   umiejętnie korzysta z osiągnięć współczesnej cywilizacji.

 

Niniejszy dokument został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu  31 sierpnia 2010 roku.